K2 Blog

Op 18 juni a.s. staat het volgende gratis Steenbergen Advocaten Seminar gepland. Helaas is het nog niet verantwoord om een grote groep ondernemers op kantoor te ontvangen. Daarom is het seminar verplaatst naar 17 september 2020.

Dit 2e seminar van 2020 gaat over debiteurenbeheer en incasso. Peter Steenbergen en Jeroen Joustra hebben weer een praktische, informatieve en interactieve presentatie voorbereid.

U krijgt tips en tricks voor de organisatie van uw debiteurenbeheer, de aanpassing van uw algemene voorwaarden en de succesvolle incasso bij probleem-debiteuren. Het resultaat zal zijn dat uw facturen beter en sneller worden betaald. Dus een betere liquiditeitspositie, minder discussies en afboekingen, tevreden klanten en een professionele organisatie.

Tijdens het seminar kunt u uw ervaringen delen en uw vragen stellen. Achteraf ontvangt u een mailing met een samenvatting en meer juridische uitleg.

Het seminar eindigt met een gezellige netwerk borrel.

U kunt zich aanmelden op: www.steenbergenadvocaten.nl/seminar.

Aanmeldingen voor 18 juni a.s. worden automatisch verplaatst naar 17 september a.s.

donderdag 14 mei 2020 11:44

VOT wint zaak over Ondernemersfonds Teylingen

Geschreven door


Voorhout, 14 mei 2020

Het gerechtshof Den Haag heeft op 12 mei 2020 de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) en Clair Optiek in het gelijk gesteld in hun zaak tegen de Gemeente Teylingen. De VOT en Clair Optiek strijden al jaren samen met Steenbergen Advocaten tegen de schimmige financieringsconstructie van het ondernemersfonds in Teylingen. De gemeente had dit via de OZB geregeld, maar voor bepaalde ondernemingen een uitzondering gemaakt. Het gerechtshof maakt hier nu korte metten mee.

Het gerechtshof oordeelt dat de gemeente Teylingen bij de verhoging van de OZB 2017 voor het ondernemersfonds niet mocht regelen dat sommige ondernemers die verhoging weer konden terugkrijgen. Deze zogenaamde ‘retributieregeling’ is in strijd met de wet. De gemeente Teylingen heeft de wet omzeild en haar bevoegdheden opgerekt. En het laten uitvoeren van de retributieregeling door de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (SOT) mag ook niet. Het gaat om exclusieve wettelijke bevoegdheden. Als de gemeente die aan een stichting overdraagt, maakt zij toetsing van haar besluiten door de rechter onmogelijk. Dat is in strijd met de bezwaar- en beroepsregeling in het bestuursrecht.

"De zaak draait om de retributieregeling" zegt de advocaat van Clair en de VOT, Jeroen Joustra van Steenbergen Advocaten. "De Gemeente wilde een uitzondering maken voor bepaalde ondernemers. Dus die zouden niet bijdragen aan het ondernemersfonds. Zo wilde de gemeente een meerderheid voor haar plannen creëren. Maar de SOT en niet de gemeente zelf moest dit uitvoeren. Het gerechtshof is heel duidelijk: dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminerend. En de gemeente had de SOT niet voor haar karretje mogen spannen. Dat maakt het allemaal nog meer verwijtbaar.”

“Deze uitspraak is van groot principieel belang en volkomen terecht”, aldus Jeroen Joustra, “anders kan elke gemeente voortaan een stichting oprichten om allerlei taken uit te voeren, die voor de gemeente zelf verboden zijn. We moeten er op kunnen vertrouwen dat onze overheid eerlijk handelt."

“Wij hebben deze zaak altijd willen regelen. We hadden zelfs een schikking bereikt met Bas Brekelmans. Maar B&W heeft de toenmalige wethouder teruggefloten. De gemeente was overtuigd van haar gelijk. Onze cliënten en wij zijn natuurlijk blij dat het gerechtshof deze zaak nu heel principieel heeft bekeken en recht heeft gesproken.”

“Overigens heeft dit nog grote gevolgen voor de gemeente Teylingen. Deze uitspraak biedt ons de mogelijkheid om de OZB-verhoging 2016 en 2017 voor alle ondernemers in Teylingen te incasseren bij de gemeente. Om aan deze actie deel te nemen kunnen alle ondernemers in Teylingen zich aanmelden via onze website www.steenbergenadvocaten.nl/vot

En als de gemeente weigert mee te werken, dan starten wij meteen een civiele procedure bij de rechtbank vanwege een onrechtmatige overheidsdaad. De kans op succes is na de uitspraak van het gerechtshof heel groot”, aldus Jeroen Joustra.

algemene voorwaarden worden wel 'kleine lettertjes' genoemd. Hieronder vallen alle standaard afspraken van een onderneming m.b.t. contracten, leveringen, diensten en werkzaamheden.

Elke ondernemer denkt dat hij geweldige algemene voorwaarden heeft en dat hij ze goed gebruikt. Helaas, in bijna 50% van de gevallen is dat niet zo. Dat is dus veel vaker dan u denkt.

En wij weten hoeveel schade dit oplevert, zoals onbetaalde facturen, gedoe met leveringen, het einde van handelsrelaties, negatieve energie, badwill, verloren tijd, etc. En altijd forse kosten.

Deze ellende kunt u eenvoudig voorkomen door:
1. goede algemene voorwaarden (maatwerk)
2. correct gebruik van uw voorwaarden
3. goede communicatie met uw klanten

Wij willen u hier graag over informeren aan de hand van voorbeelden uit onze praktijk. U krijgt van ons tips & tricks om uw bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid, wanbetaling, claims, etc.

Wat:        Steenbergen Semester Seminar
Onderwerp:     Algemene Voorwaarden
Wanneer:     donderdag 20 februari 2020 om 16.00 uur (borrel vanaf 17.30 uur)
Waar:         Steenbergen Advocaten, Loosterweg 4b, Voorhout
Toegang:     gratis

U bent van harte welkom!

Klik hier om u aan te melden

Dat moet in de plaats komen van het huidige dat is opgezet door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Bollenhandelaren en -veilingen willen een onafhankelijk scheidsgerecht voor de bollensector. Dat moet in de plaats komen van het huidige dat is opgezet door Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Volgens Anthos, de koepelorganisatie van bollenhandelaren, en de veilingen Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) en Hobaho heeft het huidige scheidsgerecht als manco dat die alleen voor leden van KAVB toegankelijk is. In de bloembollensector doet dit scheidsgerecht uitspraak in geschillen tussen koper en verkoper.

Het trio wil een orgaan dat voor alle partijen in de bollensector open is, maar wil voorkomen dat er twee scheidsgerechten naast elkaar bestaan. De bollensector kijkt daarom, na overleg met het Nederlands Arbitrage Instituut, of het huidige scheidsgerecht in een stichting kan worden ondergebracht, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

De leden van dit scheidsgerecht hebben aangegeven in de stichting te willen opgaan.

Bron: Nieuwe Oogst

maandag 28 oktober 2019 12:15

Nieuwe eisen aan turboliquidatie?

Geschreven door

Wanneer een onderneming geen baten meer heeft, staat de weg open om de onderneming versneld te liquideren. Het  betreffende wetsartikel, art. 2:19 lid 4 BW, is in 1994 ingevoerd, tegelijk met de bevoegdheid van de Kamer van Koophandel om inactieve rechtspersonen te ontbinden (art. 2:19a BW). In de praktijk gaat het veelal om besloten vennootschappen. De gedachte was dat dergelijke vennootschappen zich allicht lenen voor malafide praktijken. Om dezelfde reden zou ook het bestuur van de rechtspersoon, bij afwezigheid van baten, eenvoudig zelf de rechtspersoon moeten kunnen ontbinden door opgave bij het Handelsregister. 33.000 van alle 37.000 ontbindingen in 2018 waren turboliquidaties. Uit gegevens van de belastingdienst over de periode 2010-2016 blijkt dat het in 80 procent van alle gevallen ging om boedels zonder baten en fiscale schulden. Het is niet bekend of er andere, niet-fiscale schulden waren.

Dat er van dit instrument ook misbruik wordt gemaakt, onderkent de minister. Daarom wil hij de positie van schuldeisers versterken. Niet door turboliquidate slechts toe te staan als er geen schulden meer zijn, maar via publicatie-eisen voorafgaand aan doorhaling. Zoals de deponering van een slotbalans, een bestuursverklaring en alle voorafgaande jaarrekeningen. Aldus kunnen schuldeisers beter geïnformeerd “verzet aantekenen” tegen de turboliquidate “op de voet van artikel 2:23c BW”, aldus de minister.

Lees er meer over op Mr. Online

woensdag 06 maart 2019 08:57

Proef met bemiddelingsraadsheer handelszaken

Geschreven door

Het gerechtshof Den Haag biedt per 1 maart 2019 een nieuwe zittingsvorm aan om handelszaken sneller af te handelen. Daarvoor wordt een zogenoemde ‘bemiddelingsraadsheer’ ingezet. Het is een korte procedure die tot een definitieve oplossing kan leiden.

Wanneer partijen in een hoger beroepzaak samen op een kostenefficiënte manier tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan een bemiddelingsraadsheer. Dat biedt het gerechtshof Den Haag vanaf 1 maart 2019 aan in een aantal geselecteerde zaken, vóór het indienen van de memorie van grieven. Dit is een comparitie na aanbrengen voor de bemiddelingsraadsheer. Deze korte procedure kan sneller tot een definitieve oplossing leiden.

Partijen en hun advocaten zoeken met deze bemiddelingsraadsheer in een zo vroeg mogelijk stadium van de hoger beroepsprocedure naar maatwerkoplossingen. Deze oplossingen moeten rekening houden met de belangen van beide partijen. Een schikking leidt in dat geval tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. De naleving van afspraken wordt daarmee doorgaans beter gewaarborgd.

Lees het hele artikel hier.

vrijdag 18 januari 2019 08:57

Nieuwe Bouwrechter in Noord-Holland

Geschreven door

De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat. De rechter zou moeten komen op het moment dat de opdrachtnemer nog in de woning aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk in geschil is dan inclusief de eventuele tekortkomingen nog onveranderd zichtbaar voor de rechter en de ingeschakelde deskundige en oplossingen kunnen ter plaatse worden besproken en vastgelegd. Om hieraan tegemoet te komen kunnen partijen in consumenten (ver)bouwzaken bij de rechtbank Noord-Holland met een dagvaarding in kort geding  sinds kort de ‘bouwrechter’ inschakelen. Deze rechtsingang wordt aangeboden als een EHBO in bouwzaken.

Procedure

Anders dan in een normale kort gedingprocedure behandelt de voorzieningenrechter de zaak op de plaats van het werk met bijstand van een deskundige. De deskundige brengt daar ook direct een mondeling deskundigenbericht uit. De insteek is op basis van dat deskundig oordeel te komen tot een schikking. Als dat niet lukt, brengt de deskundige een beknopt schriftelijk deskundigenbericht uit en volgt er een schriftelijk kort gedingvonnis van de rechter.
De procedure begint als een kort geding (lees de huisregels kortgeding) waarin de wederpartij moet worden opgeroepen te verschijnen op de zitting van de voorzieningenrechter (bouwrechter). Deze zitting is op de locatie van het werk dat onderwerp is van het geschil. In de dagvaarding moet de situatie van het werk duidelijk worden beschreven, zo mogelijk onderbouwd met foto’s. De wederpartij krijgt na het uitbrengen van de dagvaarding twee weken de tijd om schriftelijk te reageren. Blijft een reactie uit dan gaat de zitting op locatie niet door. Aan de eisende partij wordt dan de keuze gelaten of de zaak als kort geding wordt voortgezet. In dat geval volgt een reguliere kort gedingzitting in de rechtbank.

Kosten

De kosten van de procedure zijn gelijk aan de kosten van een kort geding, vermeerderd met de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige. Voor deze procedure wordt een beroep gedaan op een van de vier geselecteerde deskundigen. Deze deskundigen rekenen voor het deskundigenbericht een vast tarief van 1.452 euro inclusief btw. Gedurende de pilot komt hiervan 600 euro voor rekening van partijen. Het overige wordt gesubsidieerd vanuit de Rechtspraak.

Lees het hele artikel hier

donderdag 22 november 2018 08:57

Landbouwproject CBB klaar

Geschreven door

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft deze week uitspraak gedaan in de 500ste zaak in het zogeheten landbouwproject dat tot doel had om zaken sneller af te handelen. Met het voltooien van de 500ste zaak is het project nu afgerond.

Staatsraden

Het CBb startte het project op 1 januari 2018 met het doel om in 2018 500 landbouwzaken sneller af te doen. Het CBb heeft in dit project hulp gekregen van enkele staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van juridisch medewerkers van de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Amsterdam.

Vergroening

Binnen het landbouwproject zijn door het CBb zaken over uiteenlopende onderwerpen behandeld op het terrein van het landbouwbeleid van de EU. In de 500ste zaak was het de vraag of een boer in het kader van de vergroeningsbetaling had voldaan aan de vergroeningsvoorwaarden. Boeren kunnen hier aan voldoen door het inzaaien van vanggewassen. Dat zijn gewassen die de uitspoeling van meststoffen moeten tegengaan. De boer moet deze vanggewassen dan wel ten minste tien weken op het perceel laten staan. Hierbij is de inzaaidatum van belang die, uiterlijk op de dag van het inzaaien van het perceel met het vanggewas, aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet worden doorgegeven. Anders gaat RVO ervan uit dat het perceel op 30 september 2016 is ingezaaid. Dit was hier het geval.

Lees het hele artikel op: Mr. Online

Search